Úvod
large small default
Vitajte na obecnej stránke

Vyhlásenie OVS č. 11

Pondelok, 18 August 2014 08:59 Administrátor

OBEC  ČERNÍK
941  05   Č e r n í k 145,   IČO:00308846 
vyhlasuje

obchodnú  verejnú  súťaž č.11/2014

(ďalej len OVS)


podľa § 9a ods.1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

Vyhlásenie OVS 11 nájdete v dokumentoch na stiahnutie

 

Vyhlásenie OVS č. 10

Pondelok, 14 Júl 2014 04:06 Administrátor

OBEC  ČERNÍK
941  05   Č e r n í k 145,   IČO:00308846
vyhlasuje

obchodnú  verejnú  súťaž č.10/2014

(ďalej len OVS)


podľa § 9a ods.1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

Vyhlásenie OVS 10 nájdete v dokumentoch na stiahnutie

 

Zverejnenie zámeu a spôsobu predaja

Streda, 04 Jún 2014 11:34 Rajčanová Katarina
O B E C Č E R N Í K

941 05 Č e r n í k 145

Zverejnenie zámeru na predaj majetku obce Černík

zmysle zákona č. 138/1991 Zb.,

v znení zmien a doplnkov

Obec Černík v zmysle zákona č. 138/1991 Zb., v znení zmien a doplnkov § 9 a, odst.2 a uznesenia Obecného zastupiteľstva v Černíku č. 21/2014, zo dňa 30.5.2014

z v e r e j ň u j e

Zámer obce Černík

odpredať obecné pozemky

- C KN parcela č.3690/9 o výmere 748 m2, orná pôda

z dôvodu podpory IBV v obci

a

na základe § 9, ods. 2 písm. a zák. č. 138/1991 Zb., v znení neskorších predpisov

s c h v a ľ u j e s p ô s o b predaja pozemku pre IBV :

- C KN parcela č.3690/9 o výmere 748 m2, orná pôda

obchodnou verejnou ťažou

podľa ust.§281 až 288 Obchodného zákonníka (zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov)

Podmienky verejnej obchodnej súťaže a verejná obchodná súťaž je zverejnená na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce: www.obeccernik.sk od 4.6.2014

Vyhlásenie OVS 9 nájdete v dokumentoch na stiahnutie

V Černíku, dňa 4.6.2014 Ľudovít Kuťka

Starosta obce

Posledná úprava ( Štvrtok, 05 Jún 2014 04:55 )
 

Obchodná verejná súťaž

Piatok, 04 Apríl 2014 07:57 Administrátor

O B E C   Č E R N Í K
941   05     Č e r n í k   145
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 1/2014 až č. 8/2014 (ďalej len OVS 1- 8)
O B E C   Č E R N Í K
941   05     Č e r n í k   145Zverejnenie zámeru na predaj majetku obce Černík


zmysle zákona č. 138/1991 Zb.,  v znení zmien a doplnkov Obec Černík v zmysle zákona č. 138/1991 Zb., v znení zmien a doplnkov § 9 a, odst.2 a uznesenia Obecného zastupiteľstva v Černíku č. 17/2013, zo dňa 13.12.2013z v e r e j ň u j eZámer obce Černík

odpredať  obecné pozemky-     C KN parcela č.3690/8  o výmere 750 m2, orná pôda

-     C KN parcela č.3690/7  o výmere 753 m2, orná pôda

-     C KN parcela č.3690/6  o výmere 756m2,  orná pôda

-     C KN parcela č.3690/5  o výmere 759 m2, orná pôda

-     C KN parcela č.3690/4  o výmere 761 m2, orná pôda

-     C KN parcela č.3690/3  o výmere 764 m2, orná pôda

-     C KN parcela č.3690/2  o výmere 767 m2, orná pôda

-     C KN parcela č.3690/1  o výmere 769 m2, orná pôda

z dôvodu podpory IBV v obci

a

na základe §  9, ods. 2 písm. a zák. č. 138/1991 Zb., v znení neskorších predpisov

s c h v a ľ u j e  spôsob predaja nasledovných pozemkov pre IBV :-    C KN parcela č.3690/8  o výmere 750 m2, orná pôda

-     C KN parcela č.3690/7  o výmere 753m2,  orná pôda

-     C KN parcela č.3690/6  o výmere 756 m2, orná pôda

-     C KN parcela č.3690/5  o výmere 759  m2,orná pôda

-     C KN parcela č.3690/4  o výmere 761  m2,orná pôda

-     C KN parcela č.3690/3  o výmere 764 m2, orná pôda

-     C KN parcela č.3690/2  o výmere 767  m2,orná pôda

-     C KN parcela č.3690/1  o výmere 769  m2,orná pôda

obchodnou verejnou súťažou podľa ust.§281 až 288 Obchodného zákonníka (zákona č.513/1991 Zb. v  znení neskorších predpisov)Podmienky verejnej obchodnej súťaže a verejná obchodná súťaž bude zverejnená na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce: www.obeccernik.sk od 7.4.2014.

Posledná úprava ( Piatok, 04 Apríl 2014 08:15 )
 


1. strana z 3